II statut fundacji

STATUT

FUNDACJI WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

nadany przez Fundatorów w dniu 05.05.2013 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Wszystko Jest Możliwe” zwana dalej „Fundacją”.

2. W kontaktach zagranicznych Fundacja może używać swojej, przetłumaczonej na dany język nazwy, jak na przykład w języku angielskim: „All Things Are Possibile – ATAP Ministries”.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja ma prawo używania pieczęci i znaku graficznego według wzorów przyjętych przez Zarząd Fundacji i zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 7

1. Fundacja jest ustanowiona dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i ruchu społecznikowskiego, kultura i nauka, oświata i wychowanie oraz opieka i pomoc społeczna.

2. Celem Fundacji jest podejmowanie działalności na rzecz duchowego odrodzenia ludzi oraz rozwijanie i popieranie działalności oświatowej, kulturalnej i społecznej prowadzonej w oparciu o uniwersalne elementy etyki chrześcijańskiej..

3. Do zakresu działalności należy m.in.:

1) kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych,

2) promowanie, rozwijanie i integrowanie działalności kulturalnej oraz wspieranie takich inicjatyw realizowanych przez inne organizacje,

3) prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży,

4) wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, oraz walka z demoralizacją dzieci i młodzieży,

5) wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty, kształcenia domowego i ustawicznego dokształcania,

6) poradnictwo w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego oraz rozwoju osobistego,

7) integracja społeczna poprzez strategię rozwiązywania problemów społecznych, takich jak niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia, pomoc rodzinie,

8) niesienie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wyrównywanie ich szans życiowych,

9) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,

10) wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne jak i osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

11) tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego, publicznego i prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności  i wspólnot lokalnych,

12) aktywowanie ruchu społecznego na rzecz zaangażowania obywatelskiego, wspieranie idei kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu,

13) działanie na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności kulturowej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów, w tym krajów członkowskich Unii Europejskiej,

14) działalność charytatywna oraz misyjna,

15) ochrona i promocja zdrowia,

16) prowadzenie edukacji oraz upowszechnianie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1) aktywną współpracę z partnerami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,

2) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków pracy twórczej, świetlic środowiskowych, centrów kultury i klubów młodzieżowych,

3) organizowanie i wspieranie twórczych obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,

4) rozprowadzanie literatury chrześcijańskiej i świeckiej służących propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich i humanitarnych postaw życiowych,

5) angażowanie wolontariuszy oraz aktywne promowanie wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,

6) organizowanie w kraju i za granicą ruchu społecznego wokół celów Fundacji,

7) gromadzenie środków finansowych oraz innych środków materialnych służących realizacji celów statutowych,

8) organizowanie i finansowanie lub dofinansowanie:

a) konferencji, seminariów, warsztatów, koncertów, wykładów, spektakli i zjazdów,

b) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,

9) prowadzenie jednostek edukacyjnych i misyjnych, takich jak szkoły, przedszkola i kluby młodzieżowe,

10) prowadzenie działalności radiowo-telewizyjnej w celu promowania zdrowego, twórczego i chrześcijańskiego stylu życia,

11) udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg i/lub pomocy rzeczowej osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych,

12) pozyskiwanie środków finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, na który składa się kwota 1.000 złotych, a także ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i papiery wartościowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) zapisów, spadków, darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

5) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6) dywidend i zysków z akcji i udziałów,

7) odpisów z działalności gospodarczej darczyńców,

8) wpływów z działalności statutowej,

9) wpływów z majątku własnego,

10) dotacji rządowych,

11) wpływów z działalności gospodarczej Fundacji,

12) nawiązek sądowych,

13) innych przysporzeń majątkowych ze strony osób fizycznych i prawnych.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej, co najmniej 100.000 zł lub, gdy chodzi o osoby zagraniczne, w wysokości równej co najmniej równowartości 100.000 zł według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w dniu uznania rachunku Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 16

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 17

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych przez przepisy prawa.
Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy na wspólną pięcioletnią kadencję. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia składu Rady, powołują swą decyzją Fundatorzy lub Rada w drodze uchwały większością trzech piątych (3/5) głosów.

2. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Rady Fundacji.

3. Fundatorzy mogą odwołać członka Rady w każdym czasie.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji również wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji a także w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 20

Fundatorzy mogą wyznaczyć na czas oznaczony lub nieoznaczony osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatorów.

§ 21

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.

2. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolno-nadzorczych.

3. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji wyznaczają Fundatorzy lub wybiera spośród swojego grona Rada.

4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez Fundatorów lub siebie regulaminu.

5. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są przy obecności ponad połowy jej składu.

6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Fundatorów bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.

7. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Fundacji, który nim przewodniczy.

8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń, w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z głosowania pisemnego wyłączone jest decydowanie w sprawach osobowych.

10. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji.

11. Funkcje Przewodniczącego i innych członków Rady Fundacji są honorowe i bezpłatne. Rada Fundacji może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

12. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Fundatorzy, Zarząd Fundacji, a także inne osoby zaproszone przez Fundatorów, Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 22

 Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu – z wyjątkiem jego pierwszego składu,

2) zawieszanie i odwieszanie członków Zarządu w czynnościach,

3) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu, o ile Fundatorzy nie ustalą wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,

4) zawieranie umów z członkami Zarządu, o ile Fundatorzy nie zawrą takich umów,

5) zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

6) zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,

7) przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

8) zatwierdzanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,

9) zatwierdzanie decyzji w sprawach dotyczących:

– powoływania i likwidacji zakładów Fundacji,

– udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych w przypadkach, gdy wartość udziału Fundacji przekracza 50.000 zł,

10) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

11) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,

12) dokonywanie zmian w statucie Fundacji bezwzględną większością trzech czwartych głosów,

13) połączenie Fundacji z inną fundacją lub dokonanie podziału Fundacji bezwzględną większością trzech czwartych głosów.

§ 23

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób.

2. Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz członków pierwszego składu Zarządu powołują na wspólną pięcioletnią kadencję Fundatorzy.

3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok obrotowy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Zarządu Fundacji.

4. Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.

6. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone dla Rady Fundacji.

7. Zarząd Fundacji w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwalonego przez Radę Fundacji regulaminu pracy Zarządu,

3) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

8. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z osób zainteresowanych ideą Fundacji.

9. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji nagradzani przez Radę Fundacji lub Fundatorów.

10. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji corocznie w terminie do 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

11. Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby.

12. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego lub Radę Fundacji Wiceprezes zwołuje posiedzenia oraz określa termin i porządek obrad.

13. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane bez konieczności odbywania posiedzeń, w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

14. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

15. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

16. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

17. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

18. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
Rozdział V. Zmiana statutu i zmiana celu Fundacji

§ 24

Zmian w statucie Fundacji i zmiany celu Fundacji dokonują Fundatorzy lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

Rozdział VI. Połączenie z inną fundacją i dokonanie podziału Fundacji

§ 25

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

3. Decyzję w przedmiocie podziału Fundacji podejmują Fundatorzy lub Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 26

W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w drodze decyzji Fundatorów lub uchwały podjętej bezwzględną większością trzech piątych głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

§ 27

1. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy lub Rada Fundacji.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s